Akvaryum Terimler Sözlüğü

A-Z Sözlük


Abyssal Fishes: Okyanusların çok derinlerinde yaşayan balıklar

Acclimatization: Balığın yeni bir ortama veya farklı ilklim şartlarına adaptasyonu

Acidic (Asidik,Asidite): Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 70 altında olması Ayrıca suyun asidik olması aşırı yemlemeninde işareti olabilir

Actinic (Aktinik): Güneş ve benzeri ışınların kimyasal değişikler meydana getirme özelliği Güneş ışınlarının potosentez için tam bir ışık spekturumu sağlaması

Activated Carbon (Aktif Karbon): Deniz,tatlı su ve sudaki pisliklerin katı karbon tarafından absorbe edilmesi

Adipose Fin (Adipoz Yüzgeç): Kuyruk yüzgeçine yakın, önünde ve sırt yüzgeçin gerisinde bulunan küçük dolgun bir tip yüzgeç Tropheus’larda Adipoz yüzgeç yoktur, genelde yayın balıklarında görülür

Adnate: Yapışmak, birlikte büyümek

Aeration (Havalandırma): Oksijenleme amacı ile suyun hareket ettirilmesi, havayla teması

Alkaline (Alkalinite): Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 70 üstünde olması

Air Pump (Hava Motoru): Akvaryuma hava vermeye yarayan elektrikli motor

Algae (Alg): Küf, mantar ve şapkalı mantarlarıda içeren tek hücreli mikroskobik tiplerden büyük deniz yosunlarına kadar uzunan ilkel su bitkileri

Alimentary Tract: Sindirim sistemi veya kanalı

Alveolus, Alveoli (Alveol): Akciğerlede bulunan, bal peteklerine benziyen çukurumsu hücre

Ammonia (Amonyak): NH3 Azot döngüsünün ilk adımıdır Amonyak genellikle balıkların idrarı, ölü balık ve bitki artıkları sonucu oluşmaktadır Balık ölümlerinin muhtemel sebeblerindendir Balıkların büyük çoğunluğu için çok zehirli bir maddedir Akvaryumunuzda sıfır olmasına dikkat edin

Ammonia Tower: Biyolojik filtrasyonda kullanılan, biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı plastik bölme Su filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi Bu ıslak/kuru filtrelerde bakteri gelişimini hızlandırır
Amphibious (Amfibi): Karada ve suda yaşama yeteneği

Anaerobic Bakteriler: Oksijensiz ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi

Anal Fin (Anal Yüzgeç): Balığın kuyruk bölgesine yakın, üreme organları ile kuyruk arasındaki yüzgeç

Anabatoids: Atmosfer havasını soluyan balıklar, gurami,betta gibi

Aerobic Bakteriler: Oksijenli ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi

Aragonite (Aragonit): Bazı deniz kabuklarının ve resif mercanlarının kalsiyum karbonat iskeletini oluşturan mineral

Bacteria (Bakteri): Yaşamın başlangıçından beri varolan en ilkel tek hücreli canlılar, nitrojen çevrime yardım ederler

Ballast (Balast): Floresan lambaların güç kaynağı

Biological Filtration (Biyolojik Filtrasyon): Zehirli maddelerin parçalamasıyla oluşturulan süzme süreci Bu parçalanma sürecinde yararlı bakteriler yardımı ile zararlı maddeler ayrıştırılarak daha zararsız hale getirilir, filtreler malesef zararlı maddeleri tamamen filtre edemiyor

Barbel: Bazı balıkların ağız kenarlarında bulunan duyargalar kedi balıkları,yayın balıkları ve Loache türlerinde genelde yiyecek aramak için kullanılan anten benzeri organlar

Berlin Method of Filtration: Canlı kaya ve protein skimmer kullanılarak yapılan biyolojik filtrasyon yöntemi

Bicolor: İki renkli

Brachiae: Solungaçlar, balığın solunumu ile ilgili organları

Brachiocranium: Solungaçların yapısını destekleyen kılçıklı iskelet

Brachiopoda : Saç gibi kaplı, kalp gibi atan bir beslenme organı ve sırt ile göğüs altı sübapları olan bir deniz yumuşakçası

Brackish Water (Acı Su): Tatlı su ile deniz suyu arasında kalan bir çeşit su tipi, genellikle büyük göllerin veya nehirlerin okyonuslara aktığı yerlerde bulunur, tuzluluk oranı tatlısuya göre daha azdır

Bubble Nest (Köpük Yuva): Kabaracık yuvası, labirentli balıkların yumurtalarını suyun yüzeyinde oluşturdukları kabarcıkların içene yerleştirdikleri yuva

Buccal Incubation: Yumurtaları ağızda kuluçkaya yatırma

Buffer (Tamponlayıcı): Suyun, içindeki pH değişimlerine dayanmasını sağlayan süreçtir Suyun kalsiyum karbonat içeriği ne kadar fazlaysa tamponlama kapasiteside o kadar yüksek olur

Caudal Fin : Kuyruk yüzgeçi, kuyruk

Canine (Kanin): Diğerlerinde daha uzun,büyük ve konik şekilde olan diş

Cannister Filter (Dış Filtre): Motoru ve haznesi akvaryumun dışında olan ve bir çift hotum yardımıyla suyu alıp temizleyen filtre

Carbon Dioxide (Karbon dioksit): CO2 Canlıların ürettiği atık madde, bitkilerin fotosentez için kullandıkları temel ihtiyaç maddelerinden biri

Carnivorous (Karnivor): Etçil, canlı balık avlayanlar

Caudal Penduncle: Balığın kuyruğunu gövdesine bitiştiren dar kısım

Calcium Carbonate (Kalsiyum Karbonat): CaCO3 Sert suda yüksek konsantrasyonlarda bulunan beyaz, kristalize bir mineral

Cephalic Fins: Kafanın hemen yanında bulunan yüzgeçler

Cheek: Balığın gözü ile kafası arasındaki bölge

Chemical Filtration (Kimyasal Filtrasyon): Kimyasal reaksiyonla çözümlenmiş artıkların arıtılması

Chiller (Soğutucu): Akvaryumun ısısını düşürmek için kullanılan soğutucu, akvaryum kliması

Chloramine (Kloramin): Sular idaerisinin veya belediyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ile kullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü, çeşitli su düzenleyiciler ile sudaki etkisi engellenebiliyor Suyu uzun süre havalandırarak dinlendirmek kloraminin etkisini azaltmak için yeterlidir

Chlorine (Klor): CL2 Sular idaerisinin veya beledeyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ile kullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü olabiliyor, çeşitli su düzenleyiciler ile sudaki klorun etkisi engellenebiliyor Suyu bir süre havalandırarak dinlendirmek klorun uçması için yeterlidir

Chromatophores: Renkli pigment hücresi

Cichlid: Asya, Afrika ve Güney Amerika’ya kadar uzanan bölgede yaşayan bir tür tatlı su balığının genel adı

Cirri: Bazı soğuk su türlerinin gözünün üzerinde bulunan kısa bir organ

Coitus,Copulation: Çiftleşme

Conductivity (İletkenlik): Suyun geçirgenliği,iletkenlik

Coral Sand (Mercan Kırığı): Mercanların ezilerek kum haline getirilmesi

Cutis: Derinin iç tabakası,ikinci katmanı

Daphnia (Su Piresi): Göllerde ve havuzlarda yaşayan küçük canlılar, su piresi

Deionizer: Mekanik ve kimyasal filtrasyonda çeşme suyunu akvaryuma vermeden önce suyun temizlenmesi işi yapan aygıt, bölüm

Denitrification (Denitrifikasyon): Sudan azot ve azotlu bileşiklerin çıkarılma süreci

Detritus: Akvaryum tabanına toplanan artıklar

Diaphanous: Yarı saydam

Diatoms: İçeriği klorofil ve besleyici lipit olan, okyanus ve tatlısularda bulunan tek hücreli organizmalara verilen genel isim

Diatom Filter: Özel filtre ortamı sayesinde tek hücreli organizmaları filtre edilmesini sağlayan filtre tipi

Dorsal Surface: Balığın sırt bölgesi

Dorsal Fin: Balığın kafa ile kuyruk arasında bulunan yüzgeçi, sırt yüzgeçi

Dustus Pneumaticus: Yemek borusunu air/swim bladder’e bağlayan tüp

Ectoparasite (Dış Parazit): Balığın vücudunun dışında yaşayan yaşayan parazit

Egg-Layer (Yumurta döken): Dişi yumurtladıktan sonra döllenen yumurtalar

Egg Spots (Yumurta Beneği):Erkeklerin anal yüzgeçlerinde bulunan noktalar

Epidermis: Derinin dış katmanı, üst deri

Esophagus: Ağız ile mideyi birbirne bağlayan tüp

Eye in snout: İktayologların kullandığı, gözün orantılı bir şekilde adım adım ölçülmesi olarak ifade edilen bir ölçü tekniği

Fertilization (Döllenme): Sperm ve yumurtanın birleşmesi

Filaments: Sivri yüzgeç, kuyruk ucu

Fry: Yeni doğmuş veya yumurtadan yeni çıkmış yavru balık

Forehead: Kafanın önündeki eğim

Fungus: Balığın gövdesinde oluşan pamuğa benzeyen mantar

Genus: Türleri ayırt etmede kullanılan ve büyük harf ile başlayan bilimsel ifade

Gill: Solungaç, balığın solunum işlemi sırasında kullandığı organ, Sudaki O2′ni süzer

Gill Cover: Solungaçı koruyan sert, kemikli tabaka

Gonopodia: Canlı doğuranların erkeklerinin, dişilerinin içine sperm koymakta kullandığı uzun bir görünüme sahip anal yüzgeçler

Gravid: Hamile balık, yumurta dökmeye hazır dişi

Guanin: Pulların altında bulunan, ışığın yansımasını temin eden madde, genelde tatlısu balıklarında bulunur

Hard Water (Sert Su): Su içersinde çözünmüş tuz miktarının yoğun olması

Herbivore (Otçul): Besin ihtiyacını bitki ve yosunlardan karşılayan balık grubu

HO lighting: Yüksek verimli floresan lamba

Hybrid (Kırma, Hibrid): İki farklı türün çifleşmesi sonucu ortaya çıkan tür

Hydrogen Sulfide: Hidrojen sulfit

Ich, Ichtyophthirius (Beyaz Benek): Beyaz nokta olarak bilinen, tek hücreli bir parazit

Ichtyology: Balıkları inceleyen bilim dalı

Internal Filter (İç Filtre): Akvaryum içinde kullanılan filtrelere verilen genel isim, iç filtre

Invertebrates (Omurgasızlar): Omurgasız tuzlusu hayvanları

Iodine: İyot

Kalkwasser: Suda çözülmüş olarak bulunan kalsiyum hidroksit

Killifish: Yıllık balıkları olarak geçen çok değişik renklere sahip olan fakat ömürleri kısa,üremeleri emek isteyen bir tür Serkan Alasya’nın sitesinde detaylı bilgi bulabilirsiniz

Labyrinth Organ (Labirent Organı): Beta Gurami labirentli balıklarda bulunan solunum organı

Lamprey: Yılan balığı şeklinde yuvarlak ağızlı, emici bir su hayvanı

Lateral Line: Balığın her iki yanında ve deri içinde uzanan, sudaki titreşimleri sinir sistemine ileten duyu organı

Live Rock (Canlı Kaya): Canlı kaya Deniz akvaryumlarında kullanılan küçük yumuşakça ve alg’lerin işgaline uğramış normal kaya

Livebearer (Canlı Doğuranlar): Yumurtaların balığın vücuduna döllendiği ve yavrularını canlı olarak dünyaya getiren balık türü

Mechanical Filtration (Mekanik Filtrasyon): Mekanik olarak arıtma(süzme) işinin yapılması

Milt: Balıkların spermi

Mineral: Suda doğal olarak bulunan inorganik maddeler

Mouth Brooder: Yumurtalarını veya yavrularını ağızda büyütüp,barındıran balıklara verilen isim

Nacreous: İnci pulu çekirdeği

Nitrification (Nitrifikasyon): Bakteriler tarafından, zehirli amonyağın, nitrit ve nitrata dönüştürüldüğü kimyasal süreç

Nitrate (Nitrat): (NO3) Biyolojik süzme ile alınan azot bileşiği

Nitrites (Nitrit): (NO2) Süzme işlemiyle alınan amonyak ve nitrat arası bileşik

Nuchal Hump (Kafa): Erkek cichlidlerdeki geniş alın

Operculum, Opercle: Solungaç kapağı

Otoliths: Balığın işitmesini ve sesin dengelenmesini sağlayan, kulaktaki üç kemik

Ovary: Dişinin üreme için salgı yapan organı,bezesi

Overfeed: Aşırı besleme

Ovipositor: Ucu sivri tüp şeklinde olan ve yumurta bırakmaya yarayan uzuv

Ozone: Ozon

Peat (Turba, torf): Çürümüş bitkilerden elde edilen kömür, turba yosunu Suyun pH’nı düşürmek için kullanılan bir tür yosun

Pectoral Fins: Göğüs yüzgeçi

Pelvic Fins: Anal yüzgeçin önünde bulunan yüzgeç, çıkış yüzgeçi

pH: Suyun asit ve alkalitesini anlatan logoritmik ölçü birimi

Pharyngeal Teeth: Balığın boğazındaki dişler

Photosynthesis: Işık yardımı ile besin biriktirme süreçi

Piscovore: Diğer balıkları yiyen balık grubu

Planktivore: Plankton ile beslenen balık grubu

Pleco (Vatoz, vatos): Pleco veya Plecostomus

Powerfilter: İç elektrik motoru olan filtre

Powerhead: Güç kafası

Prefilter: Ön filtre

Ray: Yüzgeç zarlarını tutan sert ince kemikler

Redox: Bir su kütlesindeki azalma ve oksidasyon potansiyeli için kullanılan kısaltma Yüksek redox potansiyelli bir su berrak,iyi kaliteli ve yüksek düzeyde O2′e sahiptir Düşük redox potansiyelli bir su ise düşük kalitesi ve yetersiz düzeyde O2 içerdiğini gösterir

Reverse Osmosis: Çeşme suyunu arıtma yöntemlerinden biri

Phosphorous (Fosfor): Fosforlu Deniz akvaryumları için önemli trace elementlerden biridir Genetik madde bloklarının inşasında ATP (adenosine triphosphate) oluşumuna yardım eder

Plankton: Besin zincirindeki en ufak ve ilkel yaratıklar

Protein Skimmer: Protein toplayıcısı, deniz akvaryumlarında, elektrik yüklü, aktive edilmiş bir köpük oluşturarak sudan atık maddeleri toplayan bir çeşit filtre

Salt (Tuz): Anyon ve katyonların genel adı

Saggita: Kulaktaki en büyük otolith

Scale: Pul

Scalpel: Cerrah balığının sırtındaki dikenler

School (Sürü): Aynı tür veya cins balıkların grup halinde bir arada yüzmeleri

Scute: Yayın balıklarının sert sırt pulu

Sediment: Akvaryum tabanında biriken atıklar,yem,bitki,ölü balık, tortular

Shaol: Aynı türden balıkların bir arada bulunması

Shimmies: Üşüyen balıkların hareketsiz, yan yana durmaları

Silicon (Silikon): Silisyum, deniz sistemlerindeki eser elementlerden biri

Soft Water (Yumuşak Su): Su içersindeki çözünmüş tuz miktarının çok az olması

Spawning: Yumurtlamak

Species: Tür, cins

Specific Gravity (Öz Ağırlık): Saf suya göre, bir sıvının yoğunluk oranı

Strain: Aynı özellikteki balıklar,türdeş

Strontium: Mercan resiflerinin büyümesi için gerekli temel elementlerden biri

Subspecies: Alttür

Substrate (Substrat): Akvaryum tabanında kullanılan çakıl,mercan kırığı,midye kırığı,nehir kumu Alt tabaka,alttaş

Substratum: Doğada tabanda bulunan maddelerin(çakıl,mercan,kum)farklı katmanları

Swim Bladder,Air Bladder: Balığın suyun içersinde dengede durabilmesini sağlayan içinde gaz dolu olan organ

Trace Elements (Eser Elementler): Tatlısu ve tuzlu su akvaryumlarında gerekli olan birçok elemente verilen genel isim, çok az miktarda bulunur, kalsiyum, stransiyum, iyot, ozon, kobalt, demir, bakır, selenyum

Trickle Filter: Bölmelerde biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı, suyun filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip yararlı bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi Bu ıslak/kuru değişim filtrelerdeki bakteri gelişimini hızlandırır

Tubercle: Tatlısu balıklarının solugaç kapaklarında görünen küçük beyaz sivilce benzeri kabarcıklar

Turbulence: Hızlı ve güçlü su hareketi

Ultraviolet Sterilizer (UV): Zararlı bakteri ve mikro organizmalardan UltraViole ışığı kullanarak arıtma yöntemi

Undergravel Filter: Tabanda oluşan pisliklerin, çakılların altındaki tabla aracılığı ile temin edilen süzme yöntemi

Ventral Fin (Ventral Yüzgeç): Karınaltı yüzgeçi

Ventral Surface (Karın Bölgesi) : Balığın midesinin ve üreme organlarının olduğu bölge

Venturi: Silindirik bir yapıya sahip olan, havanın suyun içinden hızlı bir şekilde geçtiği popüler bir protein skimmer dizaynı

VHO Lighting: Yüksek verimli floresan ışığı Bu tip ışıklar özel balats ile kullanılır ve geniş spektrumda ışık verir

Wet/Dry Filter (Islak Kuru Filtreler): Islak/Kuru filtre, bölmelerinde biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı, suyun filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip yararlı bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin daha hızlı atılmasını sağlayan filtre tipi

Zeolite (Zeolit): Amonyağı kendi üzerinde toplayarak akvaryumdan atılmasını sağlayan madde, sadece tatlısu akvaryumlarında kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.